Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług

 

Portal internetowy dostępny pod adresem https://bhpinspekcja.bhpsoft.pl/ udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Usługodawcy:

Sageo Sp. z o.o.
81-198 Pogórze
ul. Jana Paderewskiego 13/6

NIP: 5871744077
REGON: 527371369

a) numer telefonu: +48 737 878 112,
b) adres e-mail: szkolenia@inspekcjabhp.pl.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Usługobiorców oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego Usługobiorcy.

 

§1. Definicje

 

1. Portal - portal internetowy działający pod adresem https://bhpinspekcja.bhpsoft.pl/.

2. Usługodawca – Dawid Strzelczyk wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Sageo Sp. z o.o., 81-198 Pogórze ul. Jana Paderewskiego 13/6, NIP: 5871744077 REGON: 527371369, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001079095

3. Usługobiorca - podmiot odwiedzający Portal oraz korzystający z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.

4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem stron internetowych.

5. Szkolenie – szkolenie online w formie materiałów audiowizualnych lub materiały szkoleniowe, które Usługobiorca może nabyć za pośrednictwem Portalu.

6. Panel szkolenia – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, za pomocą której możliwy jest dostęp do Szkolenia.

7. Konto usługobiorcy - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Usługobiorcy w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.

 

§2. Postanowienia ogólne

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

3. Korzystanie ze stron internetowych Usługodawcy oraz Usług oznacza akceptację przez Usługobiorcę warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.

4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane osobowe w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

 

6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem stron internetowych.

7. Informacje dotyczące usług znajdujące się na stronach internetowych Usługodawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w cenach Szkoleń, prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych oraz do udzielania indywidualnych rabatów.

 

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu bezpłatnie usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach oraz innych informacji dotyczących działalności Usługodawcy.

2. Usługodawca świadczy usługę bezpłatną w postaci aktywacji i utrzymania Konta usługobiorcy.

3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi odpłatne, w szczególności umożliwia dostęp do Szkoleń znajdujących się w jego ofercie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.

5. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

 

§4. Rejestracja na Portalu

 

1. Rejestracja dokonywana jest przez Usługobiorcę z wykorzystaniem dedykowanego formularza rejestracji dostępnego na Portalu. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Ponowne zamówienie dostępu do Szkolenia nie pociąga za sobą konieczności kolejnej rejestracji na Portalu.

2. Posiadanie aktywnego Konta usługobiorcy jest konieczne w celu zamówienia dostępu do Szkoleń znajdujących się w ofercie Usługodawcy.

3. Dostęp do Konta usługobiorcy możliwy jest po poprawnym ukończeniu procesu rejestracji z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła wskazanego w trakcie rejestracji przez Usługobiorcę.

4. Za pośrednictwem Konta Usługobiorca posiada możliwość przypisania zakupionych Szkoleń do wybranych Uczestników, zarządzanie zakupionymi Szkoleniami, Uczestnikami i ich statusami. Za pośrednictwem Konta Usługobiorca może przeglądać otrzymane od Usługodawcy faktury oraz pobierać dokumenty lub certyfikaty dla Uczestników.

5. Usługobiorcy zabrania się przekazywania danych umożliwiających dostęp do Portalu osobom trzecim.

6. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Portalu.

7. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta usługobiorcy po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń i pouczeniu o konsekwencji niezastosowania się od wezwania.

 

§5. Zamówienia

 

1. W celu złożenia zamówienia Usługobiorca dokonuje wyboru Szkolenia zgodnie z wariantami dostępnymi na Portalu oraz wypełnia formularz zamówienia wypełniając w nim co najmniej pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*).

2. Po dokonaniu wyboru Szkolenia Usługobiorca potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.

3. Z chwilą dokonania poprawnej płatności dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie udzielenia dostępu do Szkolenia.

4. Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia oraz określającą jego istotne warunki.

 

§6. Metody płatności

 

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

2. Usługodawca za świadczone Usługi przyjmuje płatności w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Autopay S.A. (dawniej Blue Media S.A.) z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zgodnie z regulaminem systemu płatności elektronicznych Autopay.

3. Za moment dokonania płatności przyjmuje się jej poprawną autoryzację przez operatora systemu płatności Autopay.

4. Usługodawca dokumentuje sprzedaż dowodem zakupu (faktura VAT) przesyłanym w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w trakcie składania zamówienia oraz udostępnionym do pobrania na Koncie usługobiorcy. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Usługobiorcę kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Usługobiorcy.

7. „Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 

 

 

 

 

§7. Warunki dostępu do Szkolenia

 

1. Dostęp do Szkolenia przyznawany jest po dokonaniu przez Usługobiorcę pełnej płatności zgodnie z zamówieniem.

2. W Szkoleniu może wziąć udział osoba trzecia wskazana przez Usługobiorcę (dalej Uczestnik).

3. Usługobiorca odtwarza materiały audiowizualne za pomocą odtwarzacza multimedialnego udostępnionego przez Usługodawcę w ramach Panelu szkolenia.

4. Usługobiorca lub Uczestnik zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej umożliwiającej dostęp do Szkolenia, w szczególności dostępu do sieci Internet, komputera lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, które jest niezbędne do odtworzenia materiałów wideo.

5. Usługobiorca lub Uczestnik zobowiązują się nie zapisywać, pobierać, powielać, rozpowszechniać, modyfikować, wyświetlać, odtwarzać, publikować, licencjonować, sprzedawać ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych na stronach internetowych Usługodawcy lub uzyskanych za ich pośrednictwem, w szczególności materiałów audiowizualnych o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie.

6. Brak ukończenia przez Usługobiorcę lub Uczestnika Szkolenia lub jego części, jeżeli nie jest zawiniony przez Usługodawcę, nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu na rzecz Usługobiorcy płatności za Szkolenie lub jego części, której Usługobiorca nie zrealizował.

 

§8. Certyfikacja

 

1. Wydanie przez Usługodawcę Certyfikatu uwarunkowane jest pomyślnym ukończeniem przez Usługobiorcę lub Uczestnika Szkolenia.

2. Certyfikat wystawiany jest przez Usługodawcę w terminie 7 dni od momentu ukończenia Szkolenia.

3. Na Certyfikacie zamieszczone są następujące dane: imię i nazwisko oraz data urodzenia.

4. Certyfikat dostarczany jest Usługobiorcy w formie elektronicznej w postaci pliku PDF na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę podczas składania oraz zostaje udostępniony do pobrania na Koncie usługobiorcy.

5. Certyfikat wystawiany przez Usługodawcę spełnia wymagania nakładane właściwymi przepisami prawa.

 

§9. Odpowiedzialność Usługodawcy

 

1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Usługobiorców wynikające z ich działań na stronach internetowych Usługodawcy.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Usługobiorców na stronach internetowych Usługodawcy i nie odpowiada za czynności dokonane przez Usługobiorcę, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Usługobiorcy lub innych Usługobiorców bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.

4. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Usługobiorców lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na stronach internetowych Usługodawcy.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu jego stron internetowych oraz szkody poniesione przez Usługobiorcę z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.

6. W przypadku szkody poniesionej przez Usługobiorcę, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Usługobiorcę z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona kwoty zapłaconej przez Usługobiorcę tytułem dostępu do Szkolenia, chyba że inne zasady wynikają z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

 

§10. Odstąpienie od umowy

 

1. Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3-4). Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

3. W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez Usługodawcę na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

4. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 

§11. Postępowanie reklamacyjne

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Portalu, Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienia danych.

3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Usługobiorcy w formie wiadomości przesłanej na jego adres poczty elektronicznej.

4. Nierozpatrzenie przez Usługodawcę reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza jej uwzględnienie.

 

§12. Własność intelektualna

 

1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych Usługodawcy (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Usługobiorcy lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach stron internetowych Usługodawcy, w tym materiałów szkoleniowych, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę.

3. Korzystanie ze stron internetowych Usługodawcy, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

3. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§13. Ochrona danych osobowych

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Dawid Strzelczyk wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Sageo Sp. z o.o., 81-198 Pogórze ul. Jana Paderewskiego 13/6, NIP: 5871744077, REGON: 527371369. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług oraz w celach kontaktowych. Dane osobowe przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej w klauzuli informacyjnej RODO dostępnej pod adresem https://bhpinspekcja.bhpsoft.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies.

§14. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Usługobiorców, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.

3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.

5. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Usługobiorca będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 października 2023 r.

Niniejsza strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.